G-ZV8CDPDQDW

→Główne menu: usługi

regulamin i polityka prywatności 

usług

Ostatnia aktualizacja: 28 maja 2022

regulamin i polityka prywatności

1. informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Klientów w związku z korzystaniem przez nich z usług migracyjnych (zwanych dalej Usługami) oferowanymi przez biuro migracyjne (zwane dalej Biurem) portalu Kolumbia Online (zwany dalej Portalem), na witrynie internetowej https://kolumbia.online (zwaną dalej Witryną).

2. administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest portal Kolumbia Online z siedzibą w Kolumbii w Bogocie na ulicy Calle 108 17a 65.

3. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. 

3.1. Kontrolujemy wykonywanie procedur i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi obowiązującymi w Kolumbii (Habeas Data) oraz w Unii Europejskiej (Ustawa o ochronie danych osobowych RODO).

3.2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Klienta oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy na wykonanie usługi.

3.3. Biuro realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

a. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,

b. poprzez przesłanie informacji i dokumentów osobistych,

c. poprzez gromadzenie plików “cookies”.

3.4. Biuro zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

3.5. Dane podane w formularzach są przetwarzane w celach wynikających z funkcji konkretnego formularza np. w celu wypełnienia wniosku wizowego.

3.6. Dane osobowe pozostawione w Biurze nie podlegają sprzedaży, ani nie będą udostępniane osobom trzecim, zgodnie z przepisami ustaw o ochronie danych osobowych. Jeżeli Klient chce się podzielić z inną osobą swoimi danymi osobowymi w trakcie wykonywania Usługi, odbywa się to na jego wyraźne życzenie oraz ponosi pełną odpowiedzialność za decyzję przekazania danych tej osobie.

3.7. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd Klientowi, który je tam umieścił. Klient ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

3.8. Zgodnie z polityką Biura, wszystkie dane osobiste Klientów są magazynowane na Dysku Google w ramach wykupionej przez Administratora u firmy Google LLC usługi zewnętrznej Google Workspace dla kont: tramite@kolumbia.online i/lub info@kolumbia.online.

3.9. Dla bezpieczeństwa Klienta i Biura, po 30 dniach od zakończenia Usługi, z Dysku Google są usuwane wszystkie dokumenty, które do wykonania Usługi przez Biuro wysłał Klient. Odpowiedzialnością Klienta jest przechowywanie swoich dokumentów w bezpiecznym miejscu na jego nośnikach lub w chmurze, jeśli planuje wykorzystanie swoich dokumentów w przyszłości.

4. USŁUGi wizowe i doradztwa migracyjnego

4.1. Biuro zapewnia najlepsze usługi bazując na wiedzy o procesie wizowym, prawie imigracyjnym Republiki Kolumbii oraz własnym doświadczeniu. Stale aktualizujemy naszą wiedzę w oparciu o nowe ustawy, które są wydawane przez kolumbijskie instytucje rządowe.

4.2. Akceptacja Usługi i warunków umowy przez Klienta odbywa się w momencie zapłaty za Usługę. Po otrzymaniu płatności na wyznaczone kanały płatności Administratora, Klient otrzyma pełną informację dotyczącą wniosku wizowego lub innej porady doradztwa migracyjnego.

4.3. Do Klienta należy zapewnienie wymaganej i wiarygodnej dokumentacji. Biuro ani żaden z jej doradców, w żadnym wypadku nie może ponosić odpowiedzialności za treść dokumentacji, brak dokumentacji lub niedostarczenie dokumentacji przez Klienta w wyznaczonym terminie.

4.4. Od momentu zapłaty klient ma 40 dni na skompletowanie dokumentacji wymaganej do wniosku wizowego. Jeżeli Biuro nie otrzyma pełnej dokumentacji w wyznaczonym okresie, zostanie uznane, że klient zaniechał składania wniosku.

4.5. Klient powinien wiedzieć, że wniosek wizowy może być: zatwierdzony (solicitud aprobada), niedopuszczony (solicitud inadmitida) lub odrzucony (solicitud rechazada) na podstawie prawa do skorzystania ze swobody decyzyjnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Kolumbii (zwanej dalej Cancilleria). Nie ma możliwości odwołania się od decyzji, jednak Klient może ponownie złożyć wniosek.

4.6. Biuro nie ponosi odpowiedzialności za arbitralne decyzje podejmowane przez Cancilleria, Migración Colombia lub inne urzędy publiczne w Kolumbii lub za granicą.

4.7. Niezależnie od decyzji Cancillería w sprawie wniosku, nie ma zwrotu pieniędzy za usługę Biura oraz za studium wniosku przez Cancillería, z wyjątkiem kosztów wydania wizy w przypadku niedopuszczalności lub odrzucenia wniosku (może obowiązywać opłata zwrotna).

4.8. Jeżeli klient zaniechał wniosku nie dostarczając wymaganej dokumentacji (punkt 4.4) w żadnym przypadku nie ma zwrotu pieniędzy za usługę Biura oraz za studium wniosku przez Cancillería, z wyjątkiem kosztów wydania wizy (może obowiązywać opłata zwrotna).

4.9. Jeśli wniosek został niedopuszczony, a Klient chciałby ponownie ubiegać się o tę samą wizę w ciągu kolejnych 30 dni, liczonych od dnia decyzji Cancillería, to obowiązuje 100% opłaty rządowej za złożenie nowego wniosku oraz 50% wysokości usługi za powtórzenie usługi według aktualnej taryfy Biura. Decyzja i opłata za usługę musi być uiszczona w czasie nie dłuższym niż 30 dni.

4.10. Jeśli wniosek został niedopuszczony lub odrzucony, a Klient zdecyduje się wystąpić o nową, ale tą samą wizę (kategoria i typ) w okresie innym niż jak jest to zawarte w punkcie 4.9, to obowiązuje koszt 100% usługi według aktualnej taryfy plus taryfy rządowe.

4.11. Jeżeli wniosek został niedopuszczony lub odrzucony, lub jeśli Klient zaniechał składania wniosku (punkt 4.4) i zdecyduje się wystąpić o nową, inną wizę od poprzedniej, to obowiązuje 100% kosztów usługi według aktualnej taryfy plus taryfy rządowe.

4.12. Biuro nie wysyła Klientom żadnych dokumentów, które zostały przez nią technicznie opracowane tak, aby spełniały wymogi do złożenia wniosku wizowego.

5. pozostałe usługi

Biuro świadczy różne usługi, których portfolio znajduje się pod linkiem.

6. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności Biura, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszych Usług czy rozwoju Witryny należącej do Portalu. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

7. LINKI DO ZEWNĘTRZNYCH STRON

W informacjach podawanych przez Biuro mogą pojawiać się linki do stron internetowych, innych od Portalu. Takie strony internetowe działają niezależnie od Portalu czy Biura i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Administratora. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

8. kontakt

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji, prosimy o kontakt emailowy: info@kolumbia.online.

Pomożemy ci w kolumbii
Przywitaj się!

error: Content is protected !!